Mobilitat i medi ambient

Activitats d’introducció

Activitat 1: ELS PROBLEMES

Visualització del vídeo “Quan el verd surt a compte” minut 0’00”- 4’43”.

A partir de la visualització del vídeo, creeu un debat sobre els avantatges i desavantatges de l’ús del vehicle privat. Per a la realització del debat, el grup/classe es divideix en dos grups; el grup que defensa els avantatges de l’ús del vehicle privat i el grup que defensa els desavantatges.

Per la preparació del debat, trobareu un document amb 3 frases d’avantatges de l’ús del vehicle privat i un altre document amb 3 frases de desavantatges de l’ús del vehicle privat.

 

Arxius relacionats

 

Després de consultar les frases, cada grup haurà d’escriure els seus arguments per al posterior debat sobre:

 1. Perquè consideren la seva posició més adequada o creuen que els altres estan equivocats.
 2. Quines conseqüències negatives pot tenir no fer ús del vehicle privat i quines conseqüències negatives pot tenir fer ús del vehicle privat.

És el moment de realitzar el debat general.

 1. El grup/classe ha de triar a un dels seus companys/es perquè sigui moderador del debat juntament amb el professor/a.
 2. Seguidament, cada grup al seu torn, presenta les seves raons respecte a les seves posicions.

Per últim, un cop ha finalitzat el debat, cada un dels grups escriu una frase que resumeixi quins són els principals problemes que ocasiona l’ús poc racional dels vehicles privats.

 
Activitat 2: EL CO2 I EL CANVI CLIMÀTIC

Quan parlem d’emissions generades pel transport hem de diferenciar entre aquelles que contribueixen al canvi climàtic i aquelles que afecten de manera directa la salut humana, és a dir, les que afecten la qualitat de l’aire. Les primeres estan constituïdes per les emissions de CO2.

Visualització del vídeo “Quan el verd surt a compte” minut 4’43”- 6’07”.

Ompliu amb els conceptes adequats els espais en blanc que hi ha a la definició de canvi climàtic.

El canvi climàtic consisteix en una alteració de les condicions __________ generals de la Terra, considerada en el seu conjunt i al llarg dels anys. Aquest canvi s’està produint a conseqüència d’un __________ global causat per l’exaltació de l’efecte d’__________ de l’atmosfera. La causa és un increment de la concentració atmosfèrica de determinats gasos, procedents en gran part d’activitats humanes, que fan que la quantitat d’energia solar retinguda a la Terra sigui més gran i provoquen alteracions importants. Aquests gasos són els anomenats gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). El __________ és responsable de l’emissió de tres tipus de GEI: CO2, N2O i CH4, tots tres homogeneïtzats sota el concepte de CO2 equivalent.

A continuació, per grups de 4 o 5 persones, elaboreu un mapa conceptual sobre el canvi climàtic i que el causa.

Per últim, amb els mateixos grups de 4 o 5 persones, observeu el següent gràfic i contesteu a les següents qüestions:

 1. Quant han crescut les emissions de CO2 provinents de turismes a Espanya?
 2. Cerca si aquest augment d’emissions de CO2 a Espanya està per sobre o per sota del límit d’augment de CO2 al qual Espanya es va comprometre en el marc del Protocol de Kyoto.
 3. Quins eren els límits fixats de CO2 per a Espanya al Protocol de Kyoto?
 
Activitat 3: LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Les emissions generades pel transport que afecten la qualitat de l’aire, inclouen gasos i partícules diverses com els òxids de nitrogen (NOX), el monòxid de carboni (CO), els compostos orgànics volàtils (COV) i les partícules (PM) entre d’altres.

Per començar l’activitat, llegiu atentament, què és la contaminació atmosfèrica i quins gasos i partícules la provoquen.

“La contaminació atmosfèrica es produeix quan s’alteren les propietats físiques o químiques naturals de l’atmosfera per l’emissió de substàncies que assoleixen concentracions prou elevades per produir un efecte advers en l’ambient o en la salut de les persones. El transport és una font molt important d’emissió de contaminants atmosfèrics com els òxids de nitrogen (NOX) les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), el diòxid de sofre (SO2), l’ozó (O3), el monòxid de carboni (CO), els hidrocarburs (HC) i els compostos orgànics volàtils (COV).”

A continuació, visualitzeu la següent notícia “La contaminació “fa petar” els mesuradors a Nova Delhi” i contesteu les preguntes.

 1. Els mesuradors de contaminació atmosfèrica d’algunes estacions de control de Nova Delhi han arribat al màxim de la seva capacitat de mesura? Quina és?
 2. L’OMS (Organització mundial de la salut) de quants micrograms per metre cúbics no recomana passar per tenir una bona qualitat de l’aire? Nova Delhi per quant multiplica aquesta recomanació?
 3. Creieu que aquests problemes només afecten a països en vies de desenvolupament com l’Índia o la Xina? O països com els que formen la unió europea també estan afectats?

Ara, consulteu quin és l’estat de la qualitat de l’aire a Barcelona, a partir de les dades recollides de l’informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona de l’Agencia de Salut Pública.

 

 

 

 

 

 1. El límit de mitjana anual de diòxid de nitrogen (NO2) a la ciutat de Barcelona és l’adequat segons la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut?
 2. Cerqueu per internet com s’origina el NO2 i com afecta a la salut de les persones.
 3. El límit de mitjana anual de partícules en suspensió (PM10) a la ciutat de Barcelona és l’adequat segons la Unió Europea (40 µg/m3)? I segons l’Organització Mundial de la Salut (20 µg/m3)?
 4. Cerqueu per internet com s’origina el PM10 i com afecta a la salut de les persones.

Arxius relacionats
JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí