Bases del concurs

Bases legals del 17è Concurs “Joves i Mobilitat” 2023-2024

“Joves i Mobilitat” és un concurs amb el què la FUNDACIÓ RACC pretén que els joves treballin aspectes de mobilitat sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin una mobilitat responsable.

En el concurs “Joves i Mobilitat”, els joves poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant projectes de millora, anuncis gràfics i vídeos per a Instagram.

La FUNDACIÓ RACC (en endavant RACC), amb CIF G-60586260 i domicili a Barcelona, Av. Diagonal, núm. 687, i el SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT, amb domicili a Barcelona, c/ Diputació, núm. 355, són els organitzadors del concurs “Joves i Mobilitat”.

La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases.

 

PARTICIPANTS

Aquest concurs va adreçat a:

A) Alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà de centres escolars i als nois i noies de 12 a 18 anys membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya. També a alumnes d’itineraris formatius específics (IFE).

Els participants han d’estar vinculats i tutoritzats des dels centres escolars, centres de lleure o casals de joves.

La participació es farà mitjançant la inscripció anònima dels nois i les noies a través dels professors/tutors/monitors dels centres als que pertanyen.

Es podrà participar en el concurs de forma individual o formant part de grups de fins a un màxim de quatre components. Tot grup, ja estigui format per un únic participant o per més d’un, s’haurà d’inscriure sota un nom, sense cap tipus d’identificació personal.

El professor/tutor/monitor del centre respectiu haurà d’inscriure el grup o grups als quals supervisa al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat), fent-ne constar les seves dades de contacte professional (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic), així com el nom del grup o grups al/s que tutela, el nombre de components que l’integren (un, dos, tres o quatre) i l’edat dels mateixos.

Els professors o els tutors dels participants són els encarregats d’engrescar els seus alumnes i treballar conjuntament els diversos temes que proposa el concurs.

Així mateix, els professors/tutors que inscriguin grup/s per a participar en el concurs, es comprometen a donar trasllat de tots els extrems continguts en les presents bases de participació a tots els components dels grups a fi de que les coneguin.

B) Aquells centres escolars que tenen la mobilitat i la seguretat viària com una activitat didàctica d’interès pels seus alumnes.

En aquest cas per participar cal fer constar: curs i grup escolar, nom del centre escolar i adreça completa. En el cas que siguin de casals o centres de lleure cal fer constar nom del grup, del centre i adreça completa.

TEMES DE TREBALL

El concurs “Joves i Mobilitat” designa una temàtica específica de treball per a cada edició.

Per l’edició actual es planteja el repte: La convivència en mobilitat. Què en pensen els joves?

COM PARTICIPAR?

1.- Els joves participants a “Joves i Mobilitat” poden donar la seva visió sobre la temàtica plantejada mitjançant alguna de les tres modalitats següents:

ANUNCI GRÀFIC: Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pel logo del Concurs i els logotips dels organitzadors. Han d’estar escrits en català, castellà, anglès o francès. Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.

VÍDEO PER A INSTAGRAM: Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas, els 60 segons de durada. Han de contenir el logo del Concurs “Joves i Mobilitat “a l’inici i els logos dels organitzadors (RACC i Servei Català de Trànsit) en els crèdits finals Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.

PROJECTE DE MILLORA: Hauran de ser propostes desenvolupades sobre algun projecte nou per la millora de la seguretat viària, basat en el tema proposat o en un aspecte concret del mateix. La presentació del projecte es podrà fer en Power Point, Keynote, Prezi, Word o vídeo, i haurà d’estar estructurat en títol, descripció general, justificació, objectius generals, objectius específics i mètode. Han d’estar escrits en català, castellà, anglès o francès. Han de contenir els logotips del concurs i dels organitzadors.

2.- Els centres escolars participants a “Joves i Mobilitat” poden donar la seva visió sobre la temàtica plantejada mitjançant la següent modalitat adreçada específicament als centres docents:

PROJECTE EDUCATIU EN MOBILITAT SEGURA: Els centres escolars participants han de presentar una memòria que contingui la següent informació: nom de l’activitat, data de realització del projecte, antiguitat del projecte (núm. d’edicions), participants (classes, cursos, nombre d’alumnes i de professors), objectius, accions desenvolupades, col·laboradors (institucions, entitats, mossos, policies locals, patrocinadors… ).

Tots els treballs, anuncis gràfics, vídeo per a Instagram i projectes de millora, així com els projectes educatius en mobilitat segura, s’han d’inscriure a la web www.jovesimobilitat.cat.

En relació a les diferents modalitats del concurs, cal tenir també en compte les següents consideracions:

 • Els treballs presentats han d’haver estat realitzats en el curs vigent.
 • Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat. Si fos el cas, no s’admetrien al concurs. No han de ser contraris a les lleis, ni a l’ordre públic.
 • L’organització té el dret de decidir si les propostes presentades s’ajusten a la temàtica proposada i, en cas contrari, no admetre-les.
 • Els treballs presentats que continguin text, aquest ha de ser en llengua catalana, castellana, anglesa o francesa, i sense cap falta d’ortografia. Aquest aspecte també s’aplica als texts dels anuncis gràfics.
 • No es permet l’ús explícit de marques comercials.
 • En el moment de crear els treballs es recomana consultar els continguts educa¬tius del Programa “Joves i Mobilitat” que podreu trobar al mateix web del con¬curs www.jovesimobilitat.cat.
PREMIS

Els premis consisteixen en:

 • Millor projecte de millora: Un altaveu sense fil per a cada membre del grup (fins a 4 components).
 • Millor anunci gràfic: Un altaveu sense fil per a cada membre del grup (fins a 4 components).
 • Millor vídeo per a Instagram: Un altaveu sense fil per a cada membre del grup (fins a 4 components).
 • Millor classe: La classe que hagi participat amb més treballs, amb presència a totes les modalitats i aquests estiguin millor puntuats, guanyarà una estada a Port Aventura World (fins a 30 participants).
 • Premi al professor/tutor més motivador: El professor/tutor que hagi estat responsable del major nombre de participants, en proporció al nombre total dels seus alumnes, guanyarà un xec de material escolar.
  En cas d’empat es tindrà en consideració la puntuació aconseguida pels treballs dels seus participants.
 • Premi al millor projecte educatiu en mobilitat segura, al centre docent que hagi desenvolupat durant aquest curs la millor iniciativa a l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària. Entrega d’un diploma acreditatiu i un val de material escolar.

Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en efectiu i estan subjectes a la normativa fiscal.

L’organització es reserva el dret de canviar els Premis de totes o alguna de les categories o substituir-los per algun de valor similar.

CALENDARI

La inscripció acaba el 19 d’abril de 2024.

L’accés a la web https://www.jovesimobilitat.cat. està obert fins al 19 d’abril de 2024. Durant aquest període, els professors/tutors/monitors dels participants podran penjar en qualsevol moment les seves propostes.

El dia 15 de maig de 2024 es comunicaran els 2 finalistes de cada modalitat. La comunicació es fa a través dels tutors dels grups, la web de concurs i les xarxes socials.

La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc a finals de maig o principis de juny de 2024, en un acte a Barcelona.

 

JURAT

El jurat està format per dos representants de la Fundació RACC, dos representants del Servei Català de Trànsit, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un periodista i un publicista.

El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb el tema de treball i originalitat.

El Jurat es reserva el dret de deixar desert algun premi quan ho consideri oportú.

Les decisions del Jurat són inapel·lables.

DRETS D’AUTOR

1.- Els autors de les propostes de millora, els anuncis gràfics, els vídeos per a Instagram i dels projectes educatius en mobilitat segura accepten adherir-se a la llicència Creative Commons i, per tant, són coneixedors que les obres que pengin al concurs poden ser publicades per tothom que ho vulgui, sempre que s’esmenti la font (l’autor i el nom del Premi Joves i Mobilitat del RACC).

2.- Els treballs presentats han de ser de creació pròpia. No s’acceptaran “muntatges” on només aparegui una captura de pantalla o fotografia extreta d’un banc d’imatges, i on la única modificació sigui la inserció d’un text o titular.

3.- Les propostes de millora, els anuncis gràfics, els vídeos per a Instagram i els projectes educatius en mobilitat segura que resultin finalistes i/o guanyadors del concurs, seran cedits gratuïtament pels seus autors als organitzadors del mateix, amb caràcter mundial, de forma indefinida i no exclusiva. Així, es cediran els drets de reproducció, distribució, comunicació de les seves obres, sense cap tipus de limitació, de forma total o parcial, i a través qualsevol tipus de mitjà, sempre i quan no tinguin ànim de lucre.

DRETS D’IMATGE

Els finalistes i guanyadors autoritzen expressament al RACC, com a organitzador del concurs, perquè pugui procedir a la captació i publicació, per qualsevol mitjà, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de les fotografies i demés material audiovisual que continguin la seva imatge i que s’obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs, de forma gratuïta. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà d’indemnitzar-se, en el seu cas, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la seva imatge.

Així mateix, s’autoritza expressament a que les seves dades i les dades relatives a la seva participació en el concurs, com ara classificació, etc., també siguin publicades a través de qualsevol mitjà amb àmbit estatal i sense limitació temporal.

A tal efecte, en el moment en què se’ls comuniqui que són finalistes del concurs hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI, o la corresponent autorització del responsable legal del centre educatiu amb còpia del seu DNI, d’acord amb els models d’autorització adjunts.

En el cas de centres docents autoritzaran al RACC als efectes esmentats anteriorment, el/s responsable/s legal/s del/s centre/s escolar/s o la/es persona/es designada/es pels centres escolars, per a representar-los d’acord amb el model d’autorització adjunt.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DELS PARTICIPANTS

Responsable del tractament: Les dades facilitades pels pares/mares o tutors legals dels participants en el concurs “Joves i Mobilitat”, així com les dades dels representants dels centres escolars, son tractades per la FUNDACIÓ RACC, amb NIF G-60586260, i domicili a Barcelona, Av. Diagonal, núm. 687.

Finalitat del tractament: Gestionar la participació en “Joves i Mobilitat”, i addicionalment en el cas dels professors i representants dels diferents centres escolars i educatius, com a dades de contacte a fi de mantenir relacions amb el centre al que pertany.

Legitimació del tractament: El tractament de les dades es porta a terme sobre la base de la relació contractual necessària per a la participació en el concurs.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Conservació: Les dades facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per
a la finalitat per la qual van ser recollides i en tot cas durant el termini necessari per a donar compliment a les obligacions legals.

Drets: Es poden exercir els següents drets: oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades a través dels formularis posats a la seva disposició en www.racc.es/proteccio-de-dades i enviant-lo per correu electrònic a secretaria@jovesimobilitat.cat.

També podrà exercir qualsevol d’aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant un correu electrònic a dporacc@racc.es; o per correu postal dirigint-se a Avinguda Diagonal, 687- 08028 Barcelona (A/A. Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè haurà d’aportar còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.

Així mateix, té dret a presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. Disposa de la informació necessària a: www.agpd.es.

Informació addicional: Si es desitja més informació sobre la política de protecció de dades de la FUNDACIÓ RACC podeu consultar-la a www.mobilitat.racc.cat/condicions-dus-i-privacitat.

OBLIGACIONS FISCALS

Els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis. La retenció de l’RPF, si procedeix, serà responsabilitat de l’organitzador.

DRETS DE L’ORGANITZADOR

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

L’organitzador es reserva el dret d’eliminar els participants inscrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el desenvolupament normal i reglamentari del present concurs. L’organització pretén que totes les persones inscrites participin en igualtat de condicions i en estricte respecte a les normes i de bona fe. Per això qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la desqualificació de la persona participant.

L’organitzador no admetrà actes de pirateria o destinats a manipular el concurs en perjudici de la resta de participants. En el supòsit de què l’organitzador tingui sospites de què una persona utilitza plataformes d’intercanvi de vots, utilitza perfils falsos, ha manipulat o intentat manipular fraudulentament el concurs en el seu propi benefici, l’eliminarà automàticament mitjançant comunicació via correu electrònic sense més requisit que explicar-li els motius de la seva eliminació.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Granollers serà la seu del XVIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores del 2026

El maig de 2026 Granollers acollirà el XVIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores,  un esdeveniment que girarà envers l’educació i la cultura. A més posarà en relleu les estratègies per a la construcció de la ciutat/comunitat i el desenvolupament d’una ciutadania crítica i inclusiva.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí