Aquestes condicions d’ús i política de privacitat poden ser revisades i modificades pel RACC en qualsevol moment, inclòs el seu nou redactat al lloc web, que és aplicable des del moment de la publicació.

 

CONDICIONS D’ÚS

 

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús els termes següents significaran:

 • RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’Av. Diagonal, 687, de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el núm. 43035 (CIF: G-08307928), entitat propietària de la pàgina web https://jovesimobilitat.cat/
 • Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, pel que fa a l’accés i l’ús de la pàgina web per l’usuari.
 • Condicions de contractació: Els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels productes i serveis que el RACC ofereix al seu web i als quals l’usuari que decideix contractar aquests productes queda subjecte.
 • Pàgina web: El lloc d’Internet (URL) https://jovesimobilitat.cat/
 • Usuari: La persona, física o jurídica, que accedeix i utilitza la pàgina web.

 

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d’oferir als usuaris l’accés i l’ús gratuït de la pàgina web Joves i Mobilitat.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris que trobi a, o a través de, la pàgina web són únicament i exclusivament entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no és responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència dels publicitaris a la pàgina web.

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del corresponent lloc web. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associació («enllaços») amb altres pàgines web (www), possibilitades des de la pàgina web, no comporten una garantia del RACC cap a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix el contrari expressament, el RACC no és part, ni està involucrat, ni és responsable de les transaccions, acords, contractes o disputes entre els usuaris i el respectiu venedor del producte. En cas de disputa, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i empleats, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitat, de qualsevol mena, relacionats o sorgits d’aquestes transaccions, acords, contractes o disputes.

 

3. ÀREA PRIVADA

3.1 Accés

L’accés a l’Àrea Privada requereix el registre previ que únicament podrà realitzar personal docent dels diferents centres educatius. L’usuari registrat podrà usar i gestionar el seu accés a Joves i Mobilitat.

L’usuari que es registri en el portal introduirà el seu nom, cognoms, e-mail de contacte professional, i les dades del centre educatiu al qual pertany, havent d’introduir posteriorment una contrasenya d’accés en el mòdul de registre del portal. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes i qualsevol transaccions que s’efectuïn des d’aquesta. L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a adoptar totes aquelles mesures que siguin útils per a mantenir-la en secret. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de la seva custòdia i de la utilització, autoritzada o no, per terceres persones.

L’usuari haurà de comprovar que les seves dades són correctes.

La utilització del correu electrònic i contrasenya d’un usuari s’entendrà efectuada en nom de l’usuari. En aquest sentit, l’usuari haurà de notificar immediatament a RACC, com a propietari del portal, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació d’aquesta adreça de correu electrònic o de la contrasenya que desitgi efectuar.

L’usuari té coneixement que l’accés al portal utilitzant la identitat o contrasenya d’un altre usuari, així com l’obtenció, ús o difusió de dades personals d’altres usuaris pot ser constitutiu d’una infracció legal i eventualment penal.

En relació al procediment de registre en el portal, l’usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l’ús del portal.

3.2 Baixa

RACC podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa a l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin arracades en virtut d’aquestes condicions d’ús.

Per part seva, l’usuari registrat, podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través del mòdul de l’Àrea Privada.

 

4. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

4.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de la pàgina web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari és qui respon dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el RACC pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol obligació a la qual queda sotmès en virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb la utilització de la pàgina web.

4.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir i a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei i les condicions d’ús, i també amb la moral i els bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar o inutilitzar la pàgina web o els drets de tercers.

4.3 No interferència de la pàgina web

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar per mitjà de la pàgina web material que (i) restringeixi o impossibiliti que altres usuaris utilitzin i gaudeixin de la pàgina web; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui algun virus o un altre component nociu capaç d’interrompre, de destruir o de limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a (i) no interferir en la pàgina web o en els servidors connectats a la pàgina web i a obeir els requeriments, sistemes i procediments de la pàgina web; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes per mitjà de la pàgina web; (iii) no influir en la pàgina web de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuar de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats, i (vii) no dur a terme pràctiques que constitueixin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no mostrar, vendre, transmetre, utilitzar, emmagatzemar, extreure o explotar els noms personals o comercials, adreces, números telefònics i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb la pàgina web o els usuaris.

4.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Consulti l’apartat Política de privacitat.

 

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DE LA PÀGINA WEB

El RACC pot modificar i variar en tot moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina de la pàgina web. La navegació per la pàgina web implica que (i) accepta les condicions d’ús de la pàgina web i que (ii) l’acceptació és permanent, constant i ratificada. Aquesta acceptació es refereix a les condicions d’ús vigents en cada moment.

 

6. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que la pàgina web i qualsevol programari utilitzat en connexió amb ella contenen informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no pot modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en la pàgina web o el seu contingut. L’usuari no pot connectar la pàgina web amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir cap de les seves parts, ni proporcionar accés a terceres parts a la pàgina web.

No llicència: El RACC no atorga cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web o el seu contingut.

 

7. INDEMNITZACIÓ

L’usuari es compromet a defensar, mantenir indemne i indemnitzar el RACC, les seves filials, directius, propietaris, empleats, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota responsabilitat, cost, mal i perjudici que se’ls ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús de la pàgina web per l’usuari, (ii) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, i (iv) de la lesió de drets de tercers per l’usuari.

 

8. GENERAL

8.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de mantenir el RACC i l’usuari s’han de fer per correu electrònic (i) quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica secretaria@jovesimobilitat.cat. i, (ii) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre es respectaran els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el correcte funcionament del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.

Les dades facilitades per l’usuari en l’esmentat correu electrònic o missatge es tractaran d’acord amb les disposicions vigents en matèria de protecció de dades.

8.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

La pàgina web i les seves condicions d’ús es regeixen i s’interpreten segons les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari han de fer tots els esforços raonables per resoldre de manera amistosa qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o estar relacionada amb, les presents condicions d’ús i la pàgina web. A aquest efecte, les reclamacions es poden presentar per telèfon, per correu postal o per correu electrònic a secretaria@jovesimobilitat.cat.

En el cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per resoldre-les els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

8.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari en la pàgina web no es poden cedir ni transmetre, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sense el consentiment previ del RACC a l’efecte.

L’usuari autoritza el RACC, d’ara endavant, a cedir els seus drets i obligacions en la pàgina web a tercers, exclusivament per a les finalitats que recull l’apartat Política de privacitat i sempre d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

8.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula de la pàgina web o d’aquestes condicions d’ús és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició, o la part que en resulti nul·la o ineficaç. La resta de clàusules de la pàgina web o de les condicions d’ús subsistiran i la disposició en qüestió, o la part que en resulti afectada, es considerarà que no hi és, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral pel fet de resultar essencial.

8.5 Acord únic

Les condicions d’ús constitueixen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre les dues.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La seva privacitat és molt important per al RACC.

Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que el RACC recull a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», fem referència a tota informació sobre una persona física (no una empresa) identificada o la identitat de la qual es pot determinar.

Si ens proporciona dades personals, l’informem del tractament de les seves dades a continuació:

 • Responsable del tractament: Les seves dades personals són tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).
 • Finalitat del tractament: Les dades personals són tractades amb la finalitat de gestionar el seu registre al web i remetre-li informació relativa a Joves i Mobilitat i als diferents Programes Educatius del RACC.
 • Legitimació del tractament: El tractament de les seves dades personals es duu a terme sobre la base de la petició feta, l’interès legítim i el seu consentiment exprés.
 • Destinataris: No se cedeixen dades a tercers tret d’obligació legal.
 • Conservació de les dades: Les dades personals facilitades es conservaran durant els terminis previstos en les disposicions legals. 
 • Drets: Vostè pot exercir els drets d’oposició, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, de revocació del consentiment i d’impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades per mitjà dels formularis que posem a la seva disposició a www.racc.es/LOPD. També pot exercir qualsevol d’aquests drets enviant un correu electrònic a secretaria@jovesimobilitat.cat. Recordi que ha d’aportar una còpia del seu DNI o un document oficial que l’acrediti.