A causa de l’augment de vehicles de mobilitat personal que estan proliferant a les zones urbanes, on aquests vehicles s’han convertit en un mitjà alternatiu de desplaçament per als ciutadans, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat aquest mes de desembre una instrucció transitòria en la qual estableix una sèrie de criteris clarificadors dirigits als usuaris d’aquests vehicles, ajuntaments i agents de l’autoritat, fins que es publiqui la normativa corresponent que va en la mateixa línia del que s’està debatent a la Unió Europea.

La regulació formal dels vehicles de mobilitat personal (VMP) es troba actualment en fase de tramitació, però això no impedeix que una instrucció com aquesta reculli els criteris als quals estan sotmesos aquests vehicles dins de la normativa de trànsit vigent. “Era una petició que ens han realitzat policies de trànsit, davant les situacions que s’estan presentant en moltes ciutats i que incideixen negativament en la seguretat viària, especialment quan afecta els col·lectius vulnerables”, s’ha assenyalat des de la DGT.

Segons aquesta instrucció, un VMP és un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h. Com a norma general, els artefactes que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de joguines.

Als VMP no se’ls exigeix autorització administrativa per circular ni per conduir-los, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es trauran punts al conductor quan estigui clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP.

Comportaments sancionables

Per a coneixement tant dels usuaris com dels policies de trànsit, la instrucció recull també aquells comportaments indeguts i que són objecte de denúncia:

– Els usuaris de vehicles de mobilitat personal tenen l’obligació de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues, sent sancionats amb la mateixa quantitat econòmica que si conduïssin un altre vehicle, en cas de sobrepassar les taxes d’alcohol (500 o 1.000 € en funció de la taxa) o en cas que hi hagi presència de drogues a l’organisme del conductor (1.000 €).

–  Si el conductor dona positiu a alcohol o droga, el VMP s’immobilitza, tal com ocorre amb la resta de vehicles.

–  Com que es tracta de conductors de vehicles, tenen prohibit conduir fent ús manual del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació. La sanció seria de 200 €.

–  També tenen prohibit conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. En cas de ser detectats, se’ls denunciarà per aquest precepte amb 200 €.

– Casc i altres elements de protecció. A falta en aquests moments d’una regulació al Reglament General de Circulació, l’ús d’aquests elements es regirà pel que disposi la corresponent Ordenança Municipal. En el cas que l’Ordenança reguli l’ús obligatori de casc, l’agent sancionarà amb 200 € i procedirà a la immobilització del vehicle.

– Tenen prohibit la circulació per voreres i zones per als vianants, ja que el Reglament General de Circulació prohibeix la circulació de qualsevol vehicle per les voreres (excepte monopatins, patins o aparells similars que ho facin exclusivament a pas de persona), i l’incompliment d’aquesta norma serà sancionable amb 200 €.

– Els VMP i altres vehicles lleugers propulsats elèctricament només s’autoritzen per transportar una persona, per la qual cosa la circulació de dues persones en VMP és sancionable amb 100 € de multa.

– Es considerarà conducció negligent, i per tant punible, la conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectors, ja que en aquests casos el conductor no adopta la diligència necessària per ser vist per la resta de conductors ni la precaució que cal per evitar posar-se en perill. La sanció corresponent és de 200 €.

– Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions relatives a les parades i els estacionaments d’aquests vehicles. Des de la DGT, s’advoca perquè la vorera sigui del vianant, però la seva regulació és exclusivament municipal.

– En els casos d’infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares, tutors, acollidors i guardadors, legals o de fet, respondran solidàriament de la infracció comesa pel menor.

Vehicles comercialitzats com a VMP que no ho són

A causa del comerç electrònic i per la possibilitat d’adquirir vehicles que es venen com a VMP però que no ho són, la DGT adverteix de la importància de fixar-se en les característiques tècniques de l’aparell, posant especial atenció a la velocitat, que no pot superar els 25 km/h, i a la potència.

A més, si es posen en circulació aparells que aparentment ofereixen prestacions superiors a un VMP i no compleixen els requisits del pertinent Reglament de la UE, aquests vehicles no poden circular per les vies objecte de regulació i als seus conductors se’ls denunciarà amb una sanció de 500 € i es procedirà a la immobilització i dipòsit de l’aparell. Dins d’aquest mateix grup s’inclouen els casos de VMP que hagin estat manipulats per alterar-los la velocitat o les característiques tècniques.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí