Des l’1 de gener, els vehicles sense etiqueta de la DGT no poden circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de les Rondes de Barcelona els dies laborables de 7 h a 20 hores. Segons l’Ajuntament de Barcelona, l’entrada en funcionament de la ZBE evitarà que 50.000 cotxes contaminants entrin a la ciutat els dies feiners a les esmentades hores.

Què és la zona de baixes emissions permanent?

És una àrea protegida de més de 95 quilòmetres quadrats en la qual es prohibeix la circulació dels vehicles més contaminants els dies feiners, de 7.00 a 20.00 hores.

Inclou tota la ciutat de Barcelona i una part o la totalitat dels municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. Queden fora de la ZBE les rondes, el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca.

Vehicles autoritzats i autoritzacions diàries

  • Tots els vehicles que disposin d’etiqueta ambiental de la DGT.
  • Els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR): afecta a VPMR conductors i VPMR de transport col·lectiu.
  • Vehicles de persones que segueixen tractaments mèdics periòdics i persones amb malalties que condicionen l’ús del transport públic.
  • Vehicles de serveis: serveis mèdics, serveis funeraris, protecció civil, bombers, policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat.
  • Autoritzacions d’activitats temporals: afecta tota la tipologia de vehicles de serveis singulars que necessitin un accés esporàdic a la ZBE i aquells vehicles especials amb autorització dels ajuntaments per a activitats singulars (obres o ocupacions de la via pública). Són els vehicles blindats, les unitats mòbils de ràdio i televisió, els vehicles taller o laboratori, els vehicles adaptats per a la venda o exposició de llibres, els vehicles condicionats per a la venda d’articles, les grues d’arrossegament o d’elevació, vehicles per a fires, formigoneres, vehicles destinats al rec asfàltic i els vehicles per realitzar les línies de senyalització del sòl.
  • Vehicles estrangers que compleixin els requisits tecnològics d’accés a la ZBE.
  • Autoritzacions diàries amb permisos per a tota tipologia de vehicles no recollits en la resta d’autoritzacions. Un màxim de 10 dies de circulació autoritzada cada any.

Totes les autoritzacions s’han de fer a través del registre metropolità al web de la ZBE.

 Moratòria durant el primer any

  • Les furgonetes, camions i autobusos que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT tenen un any de moratòria per adaptar els vehicles i flotes a la normativa de la Zona de Baixes Emissions. A partir de l’1 de gener de 2021 tindran l’accés restringit a la ZBE.
  • Les persones que tenen i acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l’IMPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) més un 10% i que necessiten el vehicle per treballar, és a dir, que el vehicle suposi un instrument indispensable per a l’exercici de la seva activitat professional, podran beneficiar-se d’un any de moratòria a la Zona de Baixes Emissions.

Com es farà el control de vehicles?

El control dels vehicles es farà principalment a través de càmeres instal·lades en diferents punts de la ciutat equipades amb l’última tecnologia. Les càmeres tenen la capacitat de verificar totes les matrícules dels vehicles que circulin per la xarxa viària i les dels vehicles que no són sancionables, ja sigui perquè tenen l’etiqueta ambiental de la DGT, perquè no tenen etiqueta però disposen d’autorització o perquè estan exempts.

A partir de l’1 d’abril el sistema de càmeres de control automàtic sancionarà aquells vehicles que incompleixen la normativa de la ZBE. Entre gener i març, es notificarà la infracció a aquells conductors que reincideixin en la infracció.

El sistema de càmeres es complementarà amb actuacions puntuals de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Com funciona el règim sancionador?

Les sancions s’estableixen en 100 euros per a les infraccions lleus, 200 euros en el cas d’infraccions greus i 500 euros les molt greus. L’ordenança també recull que els ingressos de les sancions és destinaran a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.

El sistema sancionador també inclou el criteri de reiteració en 90 minuts, és a dir, qualsevol cotxe sancionat que al cap de 90 minuts segueixi circulant per la ZBE, pot tornar a ser sancionat passat aquest temps. I també el criteri de reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa naturalesa i hagi estat declarat per resolució ferma. L’increment de la sanció serà del 30%.

Les sancions es faran efectives a partir de l’1 d’abril de 2020.

Com es farà el seguiment de la mesura?

Pel que fa al seguiment dels efectes de la mesura de restricció en la qualitat de l’aire, tal i com s’especifica en l’article 16 de l’ordenança, s’analitzaran els resultats de l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions tant pel que fa a la qualitat de l’aire com en el de repercussions econòmiques i socials.

L’Ajuntament ha dissenyat de forma conjunta amb experts científics i socials i també amb altres administracions, una metodologia que permet fer aquest seguiment de l’impacte ambiental, social i en la salut. Aquest seguiment es farà a través dels resultats de les estacions de la xarxa de vigilància i control i altres indicadors de mobilitat i de campanyes específiques de mesura que es faran de forma periòdica a la ciutat. D’aquests resultats també se’n farà un seguiment específic a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire.

Informació sobre la ZBE i atenció a la ciutadania

A partir del 9 de gener, el servei d’atenció a la ciutadania sobre la Zona de Baixes Emissions també quedarà establert a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel de Barcelona. L’horari d’atenció serà de 16 h a 20 hores en dies feiners i els dissabtes, de 9h a 14 hores i de 16 h a 20 hores.

Aquest punt informatiu complementa el de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’AMB a la Zona Franca (c. 62, número 16-18), en horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 hores, dies laborables, que ja està en funcionament des del passat 16 de desembre. També al que està situat a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que dona suport i atenció per al registre de vehicles.

D’altra banda, a partir del 9 de gener també es desplegarà la segona fase d’informadors i informadores al carrer. Durant dues setmanes se situaran en 50 punts clau de la ciutat en torn de matí i de tarda en les hores de major afluència de persones que deixin o recullin els seus vehicles per informar i resoldre dubtes a la ciutadania. Per això lliuraran fulletons informatius, que també es poden trobar a les OAC, en equipaments municipals, als autobusos de TMB i altres punts de distribució.

El web de la Zona de Baixes Emissions també disposa d’un apartat de preguntes freqüents per resoldre dubtes de la ciutadania.

El transport públic

Es preveu que la mesura permetrà que 50.000 vehicles contaminants deixin d’entrar cada dia a la Zona de Baixes Emissions, arribant a ser 125.000 vehicles d’aquí a 4 anys. És per això que, des de 2017, el transport públic ha impulsat un ampli ventall de mesures, renovacions i ampliacions per donar una resposta adequada.

En són un exemple la incorporació de set trens a les línies L1, L2 i L5 del metro en hora punta, el final del desplegament de la xarxa ortogonal del bus a Barcelona, i altres millores i ampliació de servei de Ferrocarrils de la Generalitat, TRAM Barcelona, l’L10 Sud i dels busos metropolitans de l’AMB i la Generalitat de Catalunya.

A més, a partir de l’1 de gener de 2020 s’incorpora un nou model tarifari per afavorir l’ús del transport públic, amb reduccions del preu de fins el 25% per als usuaris habituals.

Tota la informació sobre la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona és al web de la ZBE i al web de Qualitat de l’Aire de l’Ajuntament de Barcelona.

També es pot consultar la web informativa que sobre la ZBE ha habilitat el RACC

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí