Repte #16 edició

El context actual

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable
Joves i Mobilitat | persona 2 amb bicicleta

Catalunya

La Generalitat analitza el rol de la bicicleta a Catalunya a través de diferents estudis. Un dels més coneguts és l’Enquesta baròmetre de la bicicleta. A la seva darrera edició (desembre de 2019), aporta les següents conclusions:

=

El perfil de l’usuari de la bicicleta és masculí (63%), més jove (39 anys de mitjana), amb més formació que el conjunt de la població, i ocupat o estudiant. Aquest grup és també el que utilitza la bicicleta amb més intensitat.

=

El 40% de la població és usuària de bicicleta amb alguna freqüència. Un 4,8% la fa servir cada dia o gairebé, mentre que un 15% la utilitza almenys un cop per setmana (incloent-hi caps de setmana).

=

En un dia habitual, el transport més utilitzat (aquell que utilitzen durant més volum de temps en un dia), és el cotxe (43%). Amb menor percentatge és cita a peu (20%), seguit dels transports públics bus (11%) i metre (10%). La resta de mitjans tenen citacions inferiors al 10%, incloent-hi la bicicleta, amb poc més d’un 4% de citacions.

=

Entre la població ocupada, el 80% fa servir la bicicleta per anar a la feina (el 54% diàriament). El 51% de la població que està estudiant va amb bici al centre d’estudis, un 25% diàriament o gairebé.

=

El conjunt d’avantatges relacionats amb la mobilitat són els més citats, destacant l’ítem ecològica/no contamina amb gairebé un 60% de citacions totals. Aquests avantatges són més citats pel grup més jove d’edat i entre els estudiants.

=

La perillositat (23%) i circular amb trànsit (18%) són els principals inconvenients d’anar amb bicicleta, seguits del clima (17%) i d’aquells que fan referència a la manca de facilitats pels ciclistes, especialment la manca d’infraestructures (15%).

=

En general, la població i els ciclistes estan d’acord en el fet que la bicicleta és el transport més econòmic (94% molt o bastant), en què la reducció de la contaminació passa per l’ús de la bici (87%) i en què la bicicleta és més ràpida que el cotxe en ciutat per distàncies curtes o mitjanes (82%), dades totes molt similars a les obtingudes l’onada anterior.

Barcelona

L’any 2015, Barcelona va engegar “L’Estratègia de la bicicleta per Barcelona”, la qual tenia com a objectiu el foment i l’increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà, amb actuacions com l’ampliació i la millora de la infraestructura ciclista, les millores de senyalització per garantir uns desplaçaments més segurs i les accions per assegurar la coexistència i la convivència amb les altres persones usuàries de la via pública, tant vianants com altres vehicles del trànsit rodat.

Durant els últims onze anys, els desplaçaments dels ciclistes a la ciutat han augmentat un 47% en dia laborable, fins als 144.950 desplaçaments en 2021. Aquesta xifra representa un 3,3% dels desplaçaments dins de la ciutat (respecte al conjunt de la resta de modes de transport) i un 1,1% en els desplaçaments de connexió entre Barcelona i l’àrea metropolitana.

Per conèixer detalladament els hàbits i l’opinió de les persones que es desplacen amb bicicleta per la ciutat de Barcelona, és interessant consultar l’estudi del RACC “4t Baròmetre de la mobilitat ciclista a Barcelona i els seus accessos”, presentat al 2022. Entre d’altres, aquestes són algunes de les seves conclusions:

=

El ciclista de Barcelona és una persona jove: el 77% de les dones que van amb bicicleta a Barcelona tenen entre 21 i 40 anys; el 67% en el cas dels homes. Es tracta principalment d’usuaris que van a treballar (72,5%) i d’estudiants (24%).

=

La majoria dels usuaris enquestats a l’entorn urbà es desplacen amb la seva pròpia bicicleta (66%), mentre que un terç (34%) utilitzen el servei públic Bicing.

=

La majoria dels ciclistes (69%) asseguren que abans d’anar amb bicicleta ja es desplaçaven de forma sostenible (anaven en transport públic o a peu), mentre que un 24% feia servir el cotxe o la moto.

=

4 de cada 10 ciclistes (41%) fa menys de dos anys que es desplacen amb bicicleta. La xifra augmenta en el cas dels usuaris del servei públic (Bicing o eBicing), ja que més del 56% són ciclistes novells.

=

El 39% dels usuaris del sistema públic afirma que faria desplaçaments metropolitans si hi hagués continuïtat del servei entre els municipis.

=

Entre els diferents motius per escollir la bicicleta com a mitjà de transport, els usuaris consultats prioritzen la comoditat (27%), poder realitzar exercici i millorar la seva salut (24%), o l’estalvi de diners que els suposa aquest mitjà (20%).

=

9 de cada 10 ciclistes enquestats (89%) considera que no té xarxa pedalable connectada en tot el seu recorregut habitual. No obstant això, l’extensió general de la xarxa ciclista és l’aspecte millor valorat pels usuaris enquestats. El 27% valora positivament la infraestructura, mentre que un 73% no la troben satisfactòria.

=

Els aspectes que major insatisfacció provoquen en els ciclistes són el disseny de carrils en encreuaments i rotondes (ho suspenen el 29% de les persones consultades); els carrils bici segregats en la calçada que xoquen amb aparcaments i contenidors (el 28% no creu que siguin satisfactoris), i els carrils bici bidireccionals (el 27% els desaprova).

=

El 65% de les persones que van amb bicicleta manifesten sentir-se vulnerables quan circulen per Barcelona.

Espanya

L’últim Baròmetre de la Bicicleta a Espanya, publicat el novembre de 2019 per la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB) i la DGT, aporta entre d’altres les següents dades:

=

Al voltant de 20 milions d’espanyols fan servir la bicicleta amb alguna freqüència.

=

Al voltant de 9 milions d’espanyols fa servir la bicicleta setmanalment i més de 4 milions l’usa alguna vegada en els desplaçaments per treball o estudis.

=

Més de la meitat dels espanyols d’entre 12 i 79 anys (50,7%) fan ús de la bicicleta en algun moment. Aquesta xifra suposa que des del 2009, els usuaris de la bicicleta han augmentat en gairebé 4,5 milions.

=

Un 3,5% de la població utilitza la bicicleta diàriament per anar a treballar o estudiar (mobilitat obligada), la qual cosa suposa 1,5 milions de persones diàries.

=

Un 25,9% dels usuaris van en bici per anar a treballar, un 31,4% per anar a estudiar, i en general un 50,7% per a desplaçaments quotidians del dia a dia.

=

Un 22,4% dels espanyols –uns 9 milions– les usen de forma setmanal. D’ells, un 7,6% la fan servir diàriament i un 6,6%, tres o quatre vegades cada setmana.

=

Set de cada deu espanyols (71,8%) té alguna bici a casa.

=

La disminució de la bretxa de gènere en la utilització de la bicicleta. Així, la utilització per part de les espanyoles ha crescut fins al 42,8% –en 2011 era un 29,3%–, mentre que entre els homes aconsegueix el 58,9%, per la qual cosa la bretxa de gènere s’ha reduït fins al 16%, que en 2015, per exemple, es va situar en el 23,8%.

=

Els accidents ocorren principalment entre els homes, els joves i amb menor nivell d’estudis. També en els municipis de 10 a 50 mil habitants. A les grans ciutats del país es manifesta major accidentalitat a Sevilla i Barcelona, les dues ciutats on més entrevistats han dit que utilitzen la bicicleta diàriament.

=

Després de la salut, un de cada quatre creu que el principal avantatge de la bici són els seus beneficis mediambientals.

=

Gairebé la meitat de la població apunta al perill per la circulació i el trànsit com a principal inconvenient d’anar amb bicicleta.

=

Més de la meitat de la població considera que els ciclistes no són respectuosos amb els vianants ni tampoc els vehicles de motor amb els ciclistes.

Els efectes de la pandèmia

A més dels progressius canvis en els hàbits de mobilitat de la nostra societat, la irrupció de la pandèmia del coronavirus ha propiciat un major ús d’aquest tipus de vehicles.

Així, segons l’estudi “La bicicleta i el patinet en temps de pandèmia a les zones urbanes espanyoles”, realitzat per la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB), durant la pandèmia de la Covid-19 i en aquest context específic de baixa mobilitat, més de 700.000 persones de tota Espanya es van incorporar a l’ús de la bicicleta. En total, més d’un milió de persones del país van apostar pel canvi d’hàbits cap a mitjans de mobilitat sostenibles i individuals.

Algunes dades del sector

L’informe ‘El Sector de la Bicicleta en Xifres en el 2021’, publicat per l’Associació de Marques i Bicicletes d’Espanya (AMBE), xifra en 1.571.368 el nombre de bicicletes que es van vendre a Espanya aquest any, en el qual es van generar unes vendes rècord en el sector del ciclisme per un import de 2.887,89 milions d’euros.

També destaca la consolidació de la indústria nacional amb un creixement del nombre de fabricants del 7,14% i un increment de l’ocupació propera al 3%. Augmenten els punts de venda, reparació i lloguer fins a aconseguir la xifra de 3.028 establiments. Gairebé 25.000 famílies a Espanya viuen de manera directa del sector.

Europa

Aquesta senda de creixement també es va experimentar el 2021 en la indústria europea de la bicicleta, amb un augment rècord tant en les vendes com en la producció de bicicletes i bicicletes elèctriques, segons es desprèn de l’últim informe anual de la indústria i el mercat europeu de la bicicleta realitzat per CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry).

L’any 2021, la demanda dels consumidors va continuar a l’alça, en línia amb un major interès polític per la mobilitat sostenible i activa. Com a resultat, les vendes de bicicletes i bicicletes elèctriques van aconseguir un rècord històric en 2021, superant la marca dels 22 milions d’unitats venudes en un sol any.

Aquest creixement va ser impulsat, en particular, per la contínua i sòlida demanda de bicicletes elèctriques, que va superar els 5 milions d’unitats venudes a tota Europa. Les vendes de bicicletes i bicicletes elèctriques van aconseguir un valor de 19.700 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 7,5% pel que fa a l’any anterior.

Pel que fa a la producció de bicicletes i bicicletes elèctriques, es va registrar un creixement proper al 10% en comparació amb el 2020, la qual cosa correspon a una mica més de 16 milions d’unitats produïdes a Europa en el 2021. La producció de peces i accessoris per a bicicletes també va augmentar l’any 2021, aconseguint un valor de 3.600 milions d’euros.

Món

El 86% de la població mundial, de mitjana, considera que la bicicleta té un paper clau a l’hora de reduir les emissions de carboni i un 80% a l’hora de regular el trànsit.

Són algunes de les dades aportades per l’enquesta ‘Ús de la bicicleta al món’ realitzada en el 2022 a través de la plataforma Global Advisor d’Ipsos en un total de 28 països.

Segons els enquestats, la bicicleta és, a més, el mitjà de transport que compta amb major suport, ja que un 82% de la ciutadania global, de mitjana, té una opinió favorable per davant de l’automòbil (74%), les bicicletes elèctriques (73%), les motocicletes (59%) o els patinets (53%).

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí