La mobilitat escolar a Catalunya

=

El 52% dels trajectes dels alumnes es fan a peu, el 3 % en patinet i l’1% en bicicleta.

=

El 70% dels alumnes viu a una distància a peu de l’escola inferior als 15 minuts i el 28 %, a menys de 5 minuts. Només el 20 % dels alumnes resideix a una distància a peu del centre de més de 20 minuts.

=

El 55% dels treballadors de centres educatius viu a més de 20 minuts a peu del centre i només el 36 %, a una distància inferior als 15 minuts.

=

Un 32% dels alumnes es mou en vehicle privat motoritzat, dels quals un 25% ho fa en cotxe sol, un 7 % en cotxe compartit amb més d’un alumne i un 1% en motocicleta.

=

El restant 12% de desplaçaments es fan en transport col·lectiu, dels quals un 7% són en transport públic i un 5% en transport escolar.

=

Els treballadors, en general, viuen més lluny del centre educatiu. Aquest fet afecta directament la manera com aquests es desplacen fins al lloc de feina. Per a aquest grup d’estudi, l’ús del vehicle privat motoritzat ascendeix fins al 58%, mentre que els viatges a peu presenten una quota de només el 30%. 

=

Quant als resultats obtinguts segons el nivell educatiu, els instituts registren més pes pel que fa als desplaçaments a peu i en transport públic, en detriment dels viatges en vehicle privat motoritzat.

=

Els alumnes que estudien en escoles o instituts amb una ubicació més cèntrica utilitzen menys el vehicle motoritzat en favor d’un major pes dels viatges a peu (del 56%) o en altres modes actius com la bicicleta o el patinet.

=

A mesura que augmenta la població del municipi, els modes de transport més sostenibles perden usuaris en favor del transport públic, el qual arriba fins al 12% de quota modal en les ciutats de més de 100.000 habitants.

=

Els principals motius pels quals els alumnes trien desplaçar-se al centre educatiu en aquests modes de transport són la rapidesa, la practicitat i la comoditat. I, entre altres motius expressats, cal destacar-ne també la distància de la seva residència al centre on estudien i la diversió que els proporciona el mode triat.

=

Una part important dels alumnes fa el viatge acompanyat d’un adult. En concret, el 59% del total dels alumnes enquestats va acompanyat d’un adult en el viatge d’anada i el 55% durant la tornada a casa.

=

Si s’analitzen els resultats segons el nivell educatiu, s’obté que, al llarg del dia, aproximadament el 85% dels alumnes d’educació primària enquestats va acompanyat d’un adult en el viatge d’anada i tornada de l’escola.

=

Només el 15% dels infants fa el viatge de forma autònoma sense la supervisió de cap adult, ja sigui sol o amb amics.

=

Pel que fa als alumnes d’institut, el 64 % dels enquestats fa el viatge d’anada sol o amb amics. El valor augmenta fins al 72% en el viatge de tornada.

=

L’autonomia dels infants és més alta en el cas de les escoles i instituts més cèntrics. En concret, la meitat dels alumnes fa el desplaçament de manera autònoma. El percentatge d’alumnes que es mouen de casa al centre educatiu sense la supervisió d’un adult disminueix fins al 35% en els centres amb una ubicació més allunyada.

=

La raó principal per la qual els alumnes no van sols a l’escola o l’institut és l’edat. De la resta de respostes cal destacar la percepció de risc que es té del trànsit en l’entorn escolar i la distància que hi ha del lloc de residència al centre on estudien.

=

Pel que fa a l’opinió que els alumnes tenen del recorregut per anar al centre educatiu, en general és bona. Les qüestions relatives als modes de transport sostenibles són les que s’avaluen de forma més severa.

Font: School Chance-Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí