Repte #17 edició

Els actors de la mobilitat

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable

Vianants

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), tots els estudis i estadístiques reforcen any rere any que la majoria dels desplaçaments en zona urbana a Catalunya és fan a peu.

Però en unes zones urbanes que encara en molts àmbits estan pensades per afavorir al vehicle de motor, els vianants són el col·lectiu vulnerable més important.

I el grau de vulnerabilitat del vianant depèn en gran manera de l’edat de la persona, de la seva condició física i dels seus hàbits de comportament en els seus desplaçaments pel carrer, segons assenyala la DGT en  el seu informe ‘La mobilitat segura dels col·lectius més vulnerables’.

Segons el citat informe, en el cas dels nens, la seva baixa alçada i les seves imprevisibles reaccions, influeixen de forma decisiva en el seu risc d’accident, ja que poden no ser vistos o fins i tot sorprendre els conductors dels vehicles. La seva visió i nivell d’audició tampoc estan desenvolupats completament per la qual cosa la seva percepció de l’espai públic i dels vehicles de motor que circulen és diferent de la dels adults. L’edat en la qual els nens presenten un major risc de patir algun sinistre vial és entre els 5 i els 10 anys.

En el de les persones d’edat avançada, el nombre de la qual augmenta cada any a Europa a causa de l’envelliment de la població, els seus moviments més lents, les seves limitacions visuals i auditives, i les seves reaccions igualment poc previsibles –especialment, en les persones de més edat que no solen observar algunes normes de mobilitat i, com a conseqüència, ser més imprudents– multiplica també el seu risc enfront dels vehicles de motor. El tram d’edat en el qual el risc augmenta es veu en les persones de més de 65 anys i, sobretot, a partir dels 70 anys.

Les persones amb mobilitat reduïda són el tercer grup de població més vulnerable dins del col·lectiu dels vianants, ja que es veuen afectats per la seva baixa altura quan es desplacen en cadira de rodes i pels seus moviments més lents. Nombroses persones amb mobilitat reduïda són, a més, persones majors, la qual cosa les converteix en un subgrup amb un grau de vulnerabilitat encara major.

Respecte a la sinistralitat dels vianants, tant en zona urbana com en carretera, està exposada als següents factors de risc: la velocitat dels vehicles, el consum d’alcohol, la manca d’infraestructures adequades i la poca visibilitat.

L’any 2021 a Catalunya es van registrar 32 víctimes mortals, 260 ferits greus i 2.203 ferits lleus en el capítol de vianants. L’impacte principal de la sinistralitat dels vianants continua produint-se en zona urbana amb més d’un 32% de les víctimes mortals totals. (Font: SCT)

Per la Generalitat, molts dels conflictes de la convivència entre els vianants i els vehicles en l’àmbit urbà només es poden pal·liar a partir de processos de reflexió col·lectiva que donin pas a solucions orientades, sobretot, a la modificació dels espais públics urbans.

Ciclistes

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 amb la voluntat de potenciar una mobilitat més amable i sostenible amb aquest vehicle com a protagonista. La bicicleta, com a peça de canvi d’aquesta nova mobilitat, és beneficiosa tant per les persones usuàries (pràctica, econòmica, bona per a la salut i per a l’estat d’ànim) com per al conjunt de la societat (motor econòmic, respectuosa amb el medi ambient, ocupa poc espai i no fa soroll).

El Servei Català de Trànsit (SCT), que promou la mobilitat en aquest mitjà a través dels parcs infantils, de programes específics i campanyes de comunicació, vol consolidar la bicicleta com a mitjà de transport habitual amb l’objectiu d’assolir una mobilitat més segura, sostenible i saludable.

La incorporació progressiva de la bicicleta suposa un repte: els ciclistes, amb els vianants i resta de conductors, comparteixen el trànsit per la xarxa viària i han de conviure-hi d’una manera respectuosa.

A Espanya, més d’11 milions d’usuaris utilitzen la bicicleta setmanalment i 6 milions la utilitzen alguna vegada en els desplaçaments per treball o estudis. Són dades del Baròmetre de la Bicicleta a Espanya de 2022, que indica també que la majoria dels accidents de bicicleta es produeixen sense implicació de tercers, però una quarta part ha estat víctima d’un atropellament.

Altres dades d’interès són que 6 de cada 10 usuaris consideren que el seu municipi és amable o segur per circular amb bicicleta i 3 de cada 10 ciclistes no va mai o gairebé mai per la calçada pel perill que perceben i la por que senten.

La relació amb altres actors de la mobilitat és un factor determinant: el 48,9% dels enquestats considera que els conductors de vehicles de motor no són respectuosos amb els ciclistes, mentre que el 47,6% considera que si ho són.

Però la relació ciclista-conductor es veu diferent des de l’altre rol, ja que 3 de cada 4 espanyols conductors creuen que els ciclistes incompleixen les normes de trànsit (Organització de Consumidors i Usuaris-OCU). Precisament, una de les queixes més habituals dels vianants és la invasió per part dels ciclistes de voreres i zones per als vianants, una font de conflictes permanent.

A Barcelona, per exemple, la meitat dels vianants (53%) veuen irrespectuosos als ciclistes i el 47% considera que el principal problema per a la convivència entre els uns i els altres radica en l’excés de velocitat. Les dificultats per fer conviure les diferents maneres de desplaçament en un espai físic limitat es reflecteixen també en algunes dades: el 38% dels vianants que consideren irrespectuós el comportament dels ciclistes assenyalen entre els motius principals la circulació de les bicis per les voreres o per zones per als vianants. Un altre 26% identifica l’existència de problemes als espais compartits (3r Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona).

Una altra queixa bastant habitual dels vianants respecte als ciclistes és que no acostumen a respectar els semàfors en vermell. Aquesta és l’opinió del 41% de les dones i el 35% dels homes.

Finalment, i respecte a   la sinistralitat específica de la bicicleta a la carretera i a la ciutat, cal dir que està creixent exponencialment a partir de l’ús massiu d’aquest mitjà en els últims anys en els diferents vessants d’utilitari, esportiu o cicloturístic.

L’any 2021 a Catalunya es van registrar 6 víctimes mortals, 137 ferits greus i 1.921 ferits lleus. Percentualment, aquestes xifres no superen el 7% del conjunt de víctimes mortals, però molt probablement aniran en augment pel major ús de la bicicleta.

Conductors

Són un dels principals actors de la mobilitat i els números així ho ratifiquen. Segons la DGT, a Catalunya hi ha més de 5 milions de vehicles i 4 milions de conductors. Una xifra que creix cada any, la qual cosa equival a dir que cada vegada hi ha més vehicles i persones al volant als carrers dels nostres pobles i ciutats.

Vehicles i conductors que interactuen a la ciutat i els seus carrers amb els altres actors de la mobilitat, especialment amb els més vulnerables, però també amb els altres vehicles presents a les vies públiques.

Parlem de conductors no només de vehicles privats de motor en l’ús individual, sinó també de conductors dels  transports col·lectius en les seves diferents versions, de transport de béns i serveis i de  vehicles compartits (car pooling i car sharing).

Dels accidents registrats en zona urbana a Catalunya l’any 2021 amb víctimes, més de 12.000 van ser conductors, amb un total de 42 conductors morts.

 

Motoristes

Històricament, aquest tipus de vehicle és un referent de la mobilitat a Catalunya, tant urbana com interurbana, en el qual el Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat el focus especialment en els últims anys, per reduir la seva accidentalitat i alhora incrementar la seguretat d’aquest col·lectiu, un dels més vulnerables.

I és que la tendència de les motos no ha continuat amb la mateixa intensitat que la resta de vehicles la baixada dels accidents. El risc de morir en un sinistre de trànsit és 17 vegades més gran amb moto que amb cotxe.

La sinistralitat amb motocicleta tant a la carretera com a la ciutat continua sent rellevant en relació amb la tendència reductora que experimenten la resta de vehicles, i aproximadament una de cada tres víctimes mortals són motoristes.

L’any 2021 a Catalunya es van registrar 65 víctimes mortals, 560 ferits greus i 8.699 ferits lleus. En percentatge, aquestes xifres, i més concretament els de víctimes mortals, representen un 34,5% del total en zona interurbana però un 32,1% del total en zona urbana.

 

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Pel Servei Català de Trànsit (SCT), el debat obert sobretot a partir de l’any 2016, arran de les primeres instruccions llançades institucionalment a l’Estat espanyol per regular com a vehicles els ginys de mobilitat personal (patinets elèctrics principalment) ha comportat només en un quinquenni l’esclat d’una nova realitat de desplaçament que aferma el canvi cultural cap a una consolidació plena de la mobilitat sostenible i saludable.

Els vehicles de mobilitat personal, en totes i cadascuna de les seves múltiples varietats d’ús, han requerit un treball aclaridor que determinés què són, quins tipus hi ha i com cal fer-les aterrar en la normativa perquè aquesta nova mobilitat tingui drets i deures i s’assumeixi per part de tots els usuaris de la via pública, amb la premissa inexcusable de la responsabilitat compartida.

En l’àmbit urbà, els patinets elèctrics no poden circular per les voreres,  i aquesta és una de les qüestions que en l’actualitat més influència negativa té en la convivència dels usuaris de les vies públiques de pobles i ciutats.

L’ús dels VMP està embolicat de desconeixement general: un 65% de vianants i conductors de vehicles de motor i un 49% d’usuaris de VMP ignoren l’existència o no d’una normativa que reguli l’ús adequat d’aquests vehicles. El 82% dels conductors i vianants (8 de cada 10) declaren sentir-se en perill i insegurs en relació amb la circulació de patinets elèctrics.

Amb aquest tipus de vehicles, 1 de cada 10 vianants i conductors reconeix que ha patit alguna mena d’incident durant l’últim any (Nous sistemes de mobilitat personal en ciutat i els seus problemes associats a la seguretat viària, de la Fundació Mapfre i l’Associació Espanyola de la Carretera).

Segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, entre 2018 i 2021, el nombre de patinets elèctrics involucrats en accidents s’ha multiplicat per 10, i ja no estan molt lluny del percentatge que registren els ciclistes i les seves bicicletes. A Barcelona, de fet, ja estan per damunt, ja que l’any 2022 va haver-hi 13.525 vehicles implicats en sinistres, dels quals 870 (el 6,4%) eren vehicles de mobilitat personal (VMP) i 793 (5,9%) eren bicicletes. La col·lisió és la principal tipologia d’accident amb VMP (67%) (2n Baròmetre de la mobilitat en VMP a Barcelona i als seus accessos – RACC).

L’augment de patinets elèctrics que hi ha a Espanya (uns 800.000 el 2022, segons la DGT) s’ha traduït en un increment de la sinistralitat d’aquest col·lectiu. Els vehicles de mobilitat personal (VMP) estan involucrats en el 4,13% dels accidents amb víctimes que es produeixen en zones urbanes, segons ha alertat FORMASTER (Associació Professional d’Empreses Formadores en Logística, Transport i Seguretat Viària).

Una realitat inquietant, atès que els conductors de patinet elèctric ja representen el 2% del total de morts per sinistre de trànsit a la ciutat i el 4% dels conductors ferits greus o que necessiten hospitalització.

Segons la plataforma HelloSafe, el primer registre d’una defunció per accident amb patinet elèctric va ser l’octubre de 2018, finalitzant aquest any amb cinc morts. L’any 2022 es van registrar 299 accidents en patinet elèctric, que van deixar 12 morts.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí